MODEL 4000 TWIN FACING TOOL No 6950 12 ACCESORIES 1 DOUBLE CHUCK 1 FLY WHEEL CUT SINGLE 1 TWIN FACING DISC CUT